Inner Banner
جستجو

پد کشکک زانو

نوع: چیز

این محصول به وسیله بند چسبی قابل تنظیم باعث ایجاد فشار موضعی روی کشکک زانو شده و احتمال آسیب دیدگی بر اثر فعالیت های سنگین را کاهش می دهد.     راهنمای سایزبیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید

این محصول با ایجاد فشار موضعی مانع از انسداد جریان خون می شود.بیشتر بخوانید